U Uranie 18, Praha 7, 170 00
+420 602 363 446
josef.sir@3epraha.cz

Setkání učitelů 2019

Podpora výuky CAD/CAM ve školách

Setkání učitelů 2019 - SPŠ Na Třebešíně, Praha 10

Ve dnech 22. – 23. listopadu se na SPŠ Na Třebešíně v Praze 10 sešli učitelé středních škol na tradičním Setkání učitelů CAD/CAM, které ve spolupráci s touto školou organizovala 3E Praha Engineering a.s.

Cílem tradičních podzimních setkání je přinést inspirace do výuky, ukázat zajímavé novinky v programech SOLIDWORKS a SURFCAM, které používáme ve výuce a v neformálních diskuzích si ukázat zajímavé příklady, které doplňují a podporují výuku technických předmětů. Letošní setkání bylo ve znamení dvou hlavních témat. Jak podpořit ve školách Průmysl 4.0 a jak více do výuky začleňovat digitalizaci, měření a kontrolu.

Po přivítání všech účastníků a hostů ředitelem průmyslovky Na Třebešíně Mgr. Lubošem Bauerem a ředitelem 3E Praha Engineering Ing. Josefem Malým se naplno rozjel program pátečního dne poskládaný z témat, jejich jednotícím mottem byla podpora pro VÝUKU 4.0

VÝUKA 4.0 jako reakce na Průmysl 4.0

Úvodní prezentace, kterou zahájil pracovní část setkání Ing. Hedrlín z 3E Praha Engineering. Zahájil krátkou exkurzí do historie pojmu Průmysl 4.0, a pak přešel k aktuálním informacím z materiálů MPO,  Svazu průmyslu a dopravy, Asociace středního a malého podnikání a MŠMT o podpoře vzdělávání v souvislosti s podporou Průmyslu 4.0. Ing. Hedrlín ukázal hlavní body potřebných strukturálních změn v odborné výuce, na kterých se shodly odborné komise uvedených organizací a které MŠMT výhledově zpracovává i do pilotního materiálu Vzdělávání 4.0. Na závěr své prezentace pak pojmenoval konkrétní kroky, které 3E Praha Engineering dělá pro podporu technické výuky na školách a které souhrnně označuje jako VÝUKA 4.0.

 Co nového v Solidworks EDU 2019

Martin Vysocký z 3E Praha začal svůj příspěvek platformou 3D Experience, a pokračoval novinkami v Solidworks, Simulation, Electrical, Flow Simulation a DraftSight. Větší prostor pak samostatně věnoval programům Composer, MBD a Visualize včetně návodu na export modelů 3D do prostředí virtuální reality.

Ondřej Hrbáček z 3E Praha pak doplnil téma představením novinek v Solidworks CAM, který již nyní tvoří nedílnou součást SOLIDWORKS EDU a krátkým představením komplexnější CAM nadstavby programu CAMWorks.

Měření a kontrola – program pro školy

Vystoupení Ing Petra Zahálky, výkonného ředitele Mitutoyo Česko s.r.o, který  představil historii firmy Mitutoyo Česko zahrnující i známou českou značku SOMET   a  její tradici měřících přístrojů.  Zařadil důležitost měření, kontroly a kvality do kontextu výrobních procesů a ukázal, že  dnešní moderní  výroba se bez těchto procesů neobejde.  Digitální svět měřící techniky je nezbytná součást Průmyslu 4.0. A  Mitutoyo zároveň patří k firmám, které si uvědomují, že bez podpory vzdělávání to nepůjde a tak rozpracovali široký program podpory školám a vzdělávání, který pan ředitel ve své prezentaci představil. Školy a učitelé mohou využít celou řadu metodických materiálů s tematikou měření a kontroly, od metodických příruček, nástěnných posterů, informačních materiálů až k velmi praktickým pomůckám pro měření jako jsou kapesní tabulky nebo kalkulační pravítka. A také měřící přístroje od těch nejzákladnějších jako jsou posuvky a mikrometrická měřidla,  přes tvrdoměry a měřící mikroskopy až po měřící projektory, kamerové systémy a CNC měřící stroje. Každý účastník si odnesl ze Setkání pracovní sadu Mitutoyo, ve které našel řadu metodických materiálů a nástěnné vizualizační postery pro výuku na své škole.

Latecoere

Vystoupení vedoucího kontroly z firmy Latecoere přineslo  praktický pohled na problematiku kontroly ve výrobním procesu. Latecoere Česká republika navazuje na tradici české firmy LETOV a vyrábí dveře do letadel  Airbus a Boeing,  se kterými už většina z nás alespoň  jednou letěla, ať již za prací nebo na dovolenou. Požadavky na přesnost výroby, kontrolu a měření jednotlivých komponent tvořících složitý mechanismus leteckých dveří jsou docela extrémní a tak není divu, že problematika měření je ve firmě na předním místě. Prezentace byla vlastně úvodem do sobotního programu setkání, protože pro účastníky byla připravená exkurze do provozů této výrobní firmy.

SPŠ Na Třebešíně

Krátká exkurze do laboratoří a dílen školy, kde se mohli účastníci podívat na vybavení měřících pracovišť, které viděli v předchozí prezentaci firmy Mitutoyo. Zástupce ředitele školy Ing. Martin Nermut také, v průběhu prohlídky, informoval o aktivitách školy v oblasti technické výuky, využití programu SOLIDWORKS pro výuku i o využívání programů a vybavení školy studenty pro řešení studentských a maturitních prací. Nezapomněl ani na pravidelné zapojování školních týmů do STEM projektu 4×4 Land Rover ve školách.

VÝUKA 4.0 aneb spojme CAD s CAMem

Praktický příklad, kterým provázeli společně Martin Vysocký s Ondrou Klimentem s využitím přímých ukázek v programech Solidworks a Surfcam. Koncept Vyuky 4.0 stavíme na tématech, která spojují, ve většině škol zatím oddělené předměty, do společného mezipředmětového bloku. Navazujeme na koncepty výukových modulů a bloků, které se v minulosti v několika projektech s podporou NUOV realizovali, ale bohužel se nedostaly do širšího využití.  Potřeby Průmyslu 4.0 a nezbytné  úpravy výuky, na kterých už se shoduje většina odborné veřejnosti,  tento modulový systém výuky výrazně podporuje. Konstrukční a  technologickou přípravu výroby můžeme rozdělit do čtyř základních kroků. Digitalizace dat, kdy potřebujeme získat data pro CAD zpracování v další fázi. Můžeme je navrhnout a spočítat, ale v mnoha případech musíme využít metody reverzního inženýrství a získat data scanováním poškozeného výrobku, ke kterému nemáme dokumentaci. Příruba, kterou jsme použili pro náš příklad (a její model najdete v materiálech ze setkání), byla takto poškozenou součástí, kterou jsme naskenovali  (například scany firmy ABBAS) a takto získaná data zpracovali v Solidworsku s využitím funkce Scan to 3D.  V druhé fázi jsme v CAD Solidworks jsme přírubu domodelovali,  upravili pro výrobu a předali do třetí fáze „CAMu“ , kde připravili NC program pro výrobu včetně měření. Měření a kontrola, včetně vystavení měřících protokolů je pak čtvrtou fází, která celý proces doplňuje.  Nejde tedy o čtyři samostatná témata, která se objeví v různých předmětech, ale o jedno téma, které spojuje  všechny uvedené procesy. Student tak lépe pochopí návaznost konstrukčních a výrobních procesů a získá větší přehled o důležitosti spolupráce jednotlivých oddělení ve výrobě.

Stará láska nerezaví aneb Surfcam v novém

Ondřej Kliment z 3E Praha Engineering v této části programu představil novinky v programech z „rodiny“ SURFCAM. Nové funkce Surfcam Traditional i moderně pojatý CAM systém Surfcam (dříve označovaný jako EVO), ve kterém najdete například tzv. strategie obrábění, pokročilé databáze nástrojů nebo možnost obrábění se simulací stroje. Představil také nový přírůstek Surfcam Inspect, což je nástroj pro měření na CNC stroji se zpětnou vazbou a vyhodnocením CMM reportů. Díky tomuto programu můžete připravit a provádět měření přímo na CNC stroji a výrazně tak urychlit mezioperační kontrolu.

Výuka 4.0 a podpora učitelů na školách

V závěrečném bloku pátečního programu pak ing. Hedrlín seznámil přítomné s materiály, akcemi a formami podpory učitelů, které 3E Praha Engineering dělá nebo připravuje v rámci konceptu Výuky 4.0. Ze seznamu aktivit jsou určitě důležité:

  • certifikace CSWA pro podporu učitelů a studentů. Připravená školení učitelů, podpora při zavádění certifikací ve školách i projekt odměn pro učitele, kteří budou proces certifikací na školách uvádět do praxe.
  • akreditovaná školení pro učitele v rámci DVPP
  • STEM projekt 4×4 Land Rover ve školách, který podporuje dovednosti a znalosti potřebné pro moderní konstrukční a technologickou přípravu
  • nový STEM projekt  3E DRAGSTER, který navazuje na F1 ve školách a přináší studentům a školám nové možnosti při konstrukci závodního auta
  • projekt 3E AKADEMIE, který je určen zejména učitelům k podpoře technické výuky
  • soutěže pro studenty v CAD kreslení a CAM programování
  • učebnice, výukové materiály, technická podpora, témata studentských prací a projektů

Zejména nově připravená 3E AKADEMIE  bude učitelům zprostředkovávat nové materiály a inspirace potřebné pro zavádění Výuky 4.0 ve školách a také bude vytvářet prostor pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností.

Sobotní exkurze v Latecoere

Sobotní dopoledne jsme se seznámili s výrobním programem firmy Latecoere.  Přivítaly nás dílny plné CNC strojů, kterými nás zasvěceně provázel pan Jakub Průcha  a účastníci se postupně propracovávali od výroby jednoduchých součástek a komponentů až ke složité montáži kompletu leteckých dveří. Všechny výrobní operace jsou doprovázeny kontrolními a měřícími operacemi a tak nahlédnutí do měřících protokolů bylo chvílemi listování v pěkně tlusté knize. Každá vyrobená součástka musí být dohledatelná a tomu odpovídá i složitost výrobní a kontrolní dokumentace.  Příprava a zpracování kompozitních materiálů, které se pro výrobu dveří používají bylo také zajímavým zážitkem při putování výrobními halami závodu.  A účastníci také na vlastní oči viděli  procesy měření a kontroly, od jednoduchých měření ručními měřidly při výrobě až po složitá měření na specializovaných pracovištích včetně softwarové podpory při zpracování výsledků a protokolů.